E-mail disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op al onze e-mail berichten:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.
Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer +31 315-641230 of per e-mail naar e-mailadres info@ensura.com. aan ons te melden. Tevens wordt u alsdan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.
Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing onze algemene leveringsvoorwaarden. Een exemplaar van beide voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe en kunt u ook vinden op onze website.